VERBUM

Liturgický odkaz pápeža Benedikta XVI.

Text uverejňujeme so súhlasom autora i redakcie internetového časopisu Adoremus.1 Preložili Boris Bartho a Juraj Šúst.

Nie je ľahké naplno vystihnúť liturgický odkaz Benedikta XVI., ktorého pontifikát vyniká v mnohých ohľadoch, a preto som prijal žiadosť bulletinu Adoremus so zmiešanými pocitmi vďačnosti a bázne. V prvom rade som skutočne vďačný za významný prínos Benedikta ako vedca a teológa a zároveň ako pápeža a pastiera duší pre liturgický život Cirkvi. S určitým ostychom som sa pustil do uvažovania o trvalom vplyve pápeža, ktorý musel zviesť toľko bolestných bojov v Cirkvi a ktorého zrieknutie sa petrovského úradu v roku 2013 zdanlivo spochybnilo mnohé z jeho úspechov. Keďže som mal tú milosť a česť osobne poznať zosnulého Josepha Ratzingera, je pre mňa nepochopiteľné, ako sa človek s takou jemnosťou, pokorou a otvorenosťou pri počúvaní druhých často stretával s predpojatým nepriateľstvom zvonka a so slabo zakrývanými obštrukciami zvnútra Katolíckej cirkvi. A predsa som presvedčený, že jeho epochálna práca na obnove posvätnej liturgie v srdci Cirkvi, s intelektuálnou odvahou, duchovnou hĺbkou a za cenu veľkých osobných nákladov, ešte len začína prinášať ovocie a ukáže sa ako jeho trvalý odkaz kresťanstvu.

Boh na prvom mieste

Ako Joseph Ratzinger uviedol vo svojej autobiografii, bohoslužba Cirkvi formovala jeho vieru a život už od detstva.2 dokumentom koncilu bola konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Podľa neho nešlo len o pragmatické rozhodnutie, ktoré sa za daných okolností javilo ako účelné; táto skutočnosť skôr odrážala správne usporiadanie života a poslania Cirkvi:

„Postavenie liturgie na začiatok nám hovorí: Boh je na prvom mieste. Keď nie je rozhodujúce zameranie na Boha, všetko ostatné stráca svoju orientáciu. Výrok z Reguly svätého Benedikta ‚Nič sa nemá uprednostňovať pred liturgiou‘ (43, 3) sa vzťahuje osobitne na mníšstvo, ale ako spôsob usporiadania priorít platí aj pre život Cirkvi a každého jednotlivca, pre každého svojím spôsobom.“3

Pápež Benedikt XVI. potom pripomenul tému, ktorú vo svojej spisovateľskej a kňazskej činnosti široko rozpracoval – plnosť významu „ortodoxie“: „Možno by bolo užitočné pripomenúť, že v slove ‚ortodoxia‘ druhá polovica, ‚-doxa‘, neznamená ‚predstavu‘, ale skôr ‚slávu‘4: nejde o správnu ‚predstavu‘ o Bohu, ale o správny spôsob jeho oslavy, odpovede na neho. To je totiž základná otázka človeka, ktorý začína správne chápať sám seba: Ako sa mám stretnúť s Bohom? A tak učenie sa správnemu spôsobu uctievania – ortodoxii – je darom par excellence, ktorý nám dáva viera.“5

Tu sa nachádza dômyselné rozpracovanie starého výroku z piateho storočia: Ut legem credendi lex statuat supplicandi, „Nech je zákon viery ustanovený zákonom modlitby“. Inými slovami, verejná bohoslužba Cirkvi je vyjadrením a svedectvom jej neomylnej viery a mala by nám hlbokým spôsobom, ktorý je viac než verbálny, pomôcť pochopiť, že všetky naše túžby po dobre, pravde, kráse a láske majú svoj základ a nachádzajú svoje naplnenie vo všetko presahujúcej skutočnosti Boha.

Zmena hry

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. LANG, Uwe Michael. The Liturgical Legacy of Pope Benedict XVI. In Adoremus. Publikované 13. januára 2023. Dostupné na internete: https://adoremus.org/2023/01/the-liturgical-legacy-of-pope-benedict-xvi/ []
  2. RATZINGER, Joseph. Milestones: Memoirs 1927 – 1977, trans. Erasmo Leiva-Merikakis. San Francisco: Ignatius Press , 1998, s. 18 – 20. (slovenské vydanie: RATZINGER, Joseph: Z môjho života. Trnava: Dobrá kniha, 2005, s. 16 – 19.) Hoci sa jeho akademická kariéra zameriavala na dogmatickú a fundamentálnu teológiu, Ratzinger považoval teológiu liturgie za ústredný bod svojej kňazskej a vedeckej práce. V predslove k Teológii liturgie, jedenástemu zväzku jeho zozbieraných spisov (ktorý na jeho výslovné želanie vyšiel ako prvý v roku 2008), Benedikt XVI. upozornil na skutočnosť, že prvým((referencia test []
  3. BENEDICT XVI.. On the Inaugural Volume of My Collected Works. In Joseph Ratzinger. Theology of the Liturgy: The Sacramental Foundation of Christian Existence, Joseph Ratzinger Collected Works 11, ed. Michael J. Miller. San Francisco: Ignatius Press, 2014, xv-xviii, s. xv. []
  4. Herrlichkeit []
  5. Ibid. xv. []

Uwe Michael Lang

Otec Uwe Michael Lang, rodák z nemeckého Norimbergu, je kňazom Oratória svätého Filipa Neriho v Londýne. Doktorát získal z teológie na Oxfordskej univerzite a vyučuje cirkevné dejiny na Mater Ecclesiae College (St Mary's University v Twickenhame) a na Allen Hall Seminary v Londýne. Je spolupracovníkom Maryvale Institute v Birminghame a hosťujúcim členom Liturgického inštitútu v Mundeleine (v štáte Illinois v USA). Je korešpondujúcim členom združenia Neuer Schülerkreis Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI., členom rady Henry Bradshaw Society, členom predstavenstva Society for Catholic Liturgy a redaktorom časopisu Antiphon: Journal for Liturgical Renewal.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.