STRÁNKA JE V TESTOVACEJ PREVÁDZKE.

Benedikt XVI.: pápež koncilu aj tradície

Benedikt XVI. bol moderný pápež. Rovnako ako bol Joseph Ratzinger moderný teológ. Viac než k systematickému tomizmu inklinoval k moderným prístupom založeným na biblickej exegéze a patristických štúdiách.

A nebál sa kráčať po nových cestách ani ako pápež, čo najsilnejšie demonštroval vzdaním sa úradu Petrovho stolca – jeho následná takmer desaťročná služba ako emeritného pápeža nemá v dejinách Cirkvi precedens.

Hlásil sa s nadšením a entuziazmom k II. vatikánskemu koncilu, ktorý spoluformoval a ktorého odkaz – väčšinovo nepochopený – neúnavne vysvetľoval. Zúčastnil sa na ňom osobne ako mladý teológ, peritus kardinála Fringsa. Jeho interpretácie koncilu ako profesora na nemeckých univerzitách, kardinála vo vedení kongregácie pre náuku viery i ako pápeža (2005 – 2013) mali  preto popri teologických komentároch i charakter osobného svedectva.

Joseph Ratzinger sa stotožňoval s Jánom XXIII., že je „potrebné vieru pretlmočiť do reči tejto doby pri plnom zachovaní identity jej obsahu.“ 1 Veľmi skoro si však uvedomil, že práve identita obsahu viery je v ohrození. Cirkev sa totiž veľmi skoro začala štiepiť na „nemilosrdnú predkoncilovú“  a „milosrdnú pokoncilovú“ Cirkev. 

Ako chápať a nechápať koncil

Koncil bol podľa Ratzingera pre Cirkev dôležitý a potrebný. Prispel k prehĺbeniu jej teologického poznania (teológia Zjavenia, náboženskej slobody atď.). Ale jeho porozumenie mnohými v Cirkvi a následné pastoračné aplikovanie sa počas nasledujúcich päťdesiatich rokov blížilo ku katastrofe.

Už krátko po koncile v r. 1967 na prednáške v Tübingene  Ratzinger hovoril o tom, že „kresťanská viera je zahalená takou hmlou neistoty, ako nebola nikdy v dejinách.“ 2

O dvadsať rokov neskôr v rozhovore s Vittoriom Messorim charakterizoval pokoncilový vývoj ako zmarené očakávania: „Ukazuje sa, že výsledky, ktoré vzišli z koncilu, sú v ostrom protiklade s očakávaniami všetkých, počnúc Jánom XXIII. a Pavlom VI. Kresťania sú znovu v menšine a to väčšmi, než boli kedy od konca staroveku.“ 3 Namiesto jednoty „sa dočkali rozkolu, ktorý – použijúc slová Pavla VI. – ako sa zdalo, od sebakritiky prešiel k sebazničeniu… Pokoncilová Cirkev predstavuje veľké stavenisko; žiaľ také, na ktorom sa stratil projekt a každý stavia ďalej podľa svojho vkusu.“ 4

Štyridsať rokov po koncile, pár mesiacov po svojom nástupe na Petrov stolec, použil už ako pápež Benedikt XVI. v súvislosti s koncilom metaforu námornej bitky v temnom, rozbúrenom mori. Hoci dodal, že „zároveň pozitíva sú oveľa väčšie a živšie, ako sa zdalo v búrlivých rokoch okolo roku 1968. Dnes vidíme, že hoci sa dobré semeno vyvíjalo pomaly, predsa len rastie.“ 5

A o 8 rokov neskôr, niekoľko dní po svojom odstúpení, popri pozitívach,  sumarizoval aj trpké účinky tzv. „koncilu médií“, ktorý sa presadil na rozdiel od skutočného koncilu: „spôsobil toľko katastrof, toľko problémov, toľko utrpenia: zatvorené semináre, zatvorené kláštory, banálna liturgia… a skutočný koncil mal problém sa etablovať a formovať.“ 6

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvované PREDPLATNÉ

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. JOSEPH RATZINGER, BENEDIKT XVI. Z môjho života. Trnava: Dobrá kniha, 2005, s. 80.[]
  2. SEEWALD, Peter. Benedikt XVI. Posledné rozhovory. Trnava: SSV, 2017, s. 137.[]
  3. JOSEPH RATZINGER. Rapporto sulla fede [rozhovor s Vittoriom Messorim]. Miláno: Edizioi Paoine, 1985, s. 27 – 28. In ROBERTO DE MATTEI. Druhý vatikánsky koncil. Bratislava: Nadácia Slovakia Christiana, 2019, s. 7.[]
  4. Ibid., s. 7.[]
  5. BENEDICT XVI.: Address of His Holines Benedict XVI to the Roman Curria Offering them His Christmas Greetings. 22 December, 2005. Dostupné na internete: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html[]
  6. BENEDICT XVI. Meeting with the Parish Priests and the Clergy of Rome. Address of His Holiness Pope Benedict XVI. 14 February, 2013. Dostupné na internete: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130214_clero-roma.html[]
Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Od r. 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum, dramaturgom publicistickej relácie RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na Rádiu Devín. Angažuje sa ako pro-life aktivista. Je ženatý, s manželkou Lenkou majú 5 detí.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.