VERBUM

Benedikt XVI.: pápež koncilu aj tradície

Benedikt XVI. bol moderný pápež. Rovnako ako bol Joseph Ratzinger moderný teológ. Viac než k systematickému tomizmu inklinoval k moderným prístupom založeným na biblickej exegéze a patristických štúdiách.

A nebál sa kráčať po nových cestách ani ako pápež, čo najsilnejšie demonštroval vzdaním sa úradu Petrovho stolca – jeho následná takmer desaťročná služba ako emeritného pápeža nemá v dejinách Cirkvi precedens.

Hlásil sa s nadšením a entuziazmom k II. vatikánskemu koncilu, ktorý spoluformoval a ktorého odkaz – väčšinovo nepochopený – neúnavne vysvetľoval. Zúčastnil sa na ňom osobne ako mladý teológ, peritus kardinála Fringsa. Jeho interpretácie koncilu ako profesora na nemeckých univerzitách, kardinála vo vedení kongregácie pre náuku viery i ako pápeža (2005 – 2013) mali  preto popri teologických komentároch i charakter osobného svedectva.

Joseph Ratzinger sa stotožňoval s Jánom XXIII., že je „potrebné vieru pretlmočiť do reči tejto doby pri plnom zachovaní identity jej obsahu.“ 1 Veľmi skoro si však uvedomil, že práve identita obsahu viery je v ohrození. Cirkev sa totiž veľmi skoro začala štiepiť na „nemilosrdnú predkoncilovú“  a „milosrdnú pokoncilovú“ Cirkev. 

Ako chápať a nechápať koncil

Koncil bol podľa Ratzingera pre Cirkev dôležitý a potrebný. Prispel k prehĺbeniu jej teologického poznania (teológia Zjavenia, náboženskej slobody atď.). Ale jeho porozumenie mnohými v Cirkvi a následné pastoračné aplikovanie sa počas nasledujúcich päťdesiatich rokov blížilo ku katastrofe.

Už krátko po koncile v r. 1967 na prednáške v Tübingene  Ratzinger hovoril o tom, že „kresťanská viera je zahalená takou hmlou neistoty, ako nebola nikdy v dejinách.“ 2

O dvadsať rokov neskôr v rozhovore s Vittoriom Messorim charakterizoval pokoncilový vývoj ako zmarené očakávania: „Ukazuje sa, že výsledky, ktoré vzišli z koncilu, sú v ostrom protiklade s očakávaniami všetkých, počnúc Jánom XXIII. a Pavlom VI. Kresťania sú znovu v menšine a to väčšmi, než boli kedy od konca staroveku.“ 3 Namiesto jednoty „sa dočkali rozkolu, ktorý – použijúc slová Pavla VI. – ako sa zdalo, od sebakritiky prešiel k sebazničeniu… Pokoncilová Cirkev predstavuje veľké stavenisko; žiaľ také, na ktorom sa stratil projekt a každý stavia ďalej podľa svojho vkusu.“ 4

Štyridsať rokov po koncile, pár mesiacov po svojom nástupe na Petrov stolec, použil už ako pápež Benedikt XVI. v súvislosti s koncilom metaforu námornej bitky v temnom, rozbúrenom mori. Hoci dodal, že „zároveň pozitíva sú oveľa väčšie a živšie, ako sa zdalo v búrlivých rokoch okolo roku 1968. Dnes vidíme, že hoci sa dobré semeno vyvíjalo pomaly, predsa len rastie.“ 5

A o 8 rokov neskôr, niekoľko dní po svojom odstúpení, popri pozitívach,  sumarizoval aj trpké účinky tzv. „koncilu médií“, ktorý sa presadil na rozdiel od skutočného koncilu: „spôsobil toľko katastrof, toľko problémov, toľko utrpenia: zatvorené semináre, zatvorené kláštory, banálna liturgia… a skutočný koncil mal problém sa etablovať a formovať.“ 6

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. JOSEPH RATZINGER, BENEDIKT XVI. Z môjho života. Trnava: Dobrá kniha, 2005, s. 80.[]
  2. SEEWALD, Peter. Benedikt XVI. Posledné rozhovory. Trnava: SSV, 2017, s. 137.[]
  3. JOSEPH RATZINGER. Rapporto sulla fede [rozhovor s Vittoriom Messorim]. Miláno: Edizioi Paoine, 1985, s. 27 – 28. In ROBERTO DE MATTEI. Druhý vatikánsky koncil. Bratislava: Nadácia Slovakia Christiana, 2019, s. 7.[]
  4. Ibid., s. 7.[]
  5. BENEDICT XVI.: Address of His Holines Benedict XVI to the Roman Curria Offering them His Christmas Greetings. 22 December, 2005. Dostupné na internete: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html[]
  6. BENEDICT XVI. Meeting with the Parish Priests and the Clergy of Rome. Address of His Holiness Pope Benedict XVI. 14 February, 2013. Dostupné na internete: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2013/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20130214_clero-roma.html[]

Juraj Šúst

Vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite. Od r. 2011 je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Stojí za festivalom Hanusove dni. Je šéfredaktorom časopisu Verbum, dramaturgom publicistickej relácie RTVS Do kríža, vystupuje v relácii Reflektor na Rádiu Devín. Angažuje sa ako pro-life aktivista. Je ženatý, s manželkou Lenkou majú 5 detí.

Ďalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.