VERBUM

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so službami poskytovanými prostredníctvom internetového portálu verbumcasopis.sk (ďalej len „Portál Verbum“) ako aj ďalšie informácie týkajúce sa dodržiavania zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej spolu len „Právne predpisy o ochrane údajov“).

[Oboznámte sa prosím aj s Obchodnými podmienkami pre internetový portál Verbum.sk (ďalej len „Podmienky“).]

1. Zodpovednosť

Občianske združenie Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), so sídlom Pavlovova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 31 817 904, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, Registračné číslo“ VVS/1-900/90-20226 (ďalej len „Verbum“, „My“ alebo „Nás“) spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom internetového Portálu Verbum.

2. Účely spracúvania

Osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

2.1 Správa účtu, ktorý má dotknutá osoba zriadená na Portáli Verbum, v prípade ak Portál Verbum umožňuje vytvorenie účtu.

2.1.1 Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

2.1.2 Dotknuté osoby: Osoby, ktoré si zakúpili tovar alebo služby prostredníctvom Portálu Verbum.

2.1.3 Kategórie údajov: emailová adresa, meno a priezvisko, adresa na doručenie.

2.1.4 Doba uchovávania: Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

2.2 Predaj a doručovanie tovarov a služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom Portálu Verbum, vrátane digitálneho predplatného.

2.2.1 Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

2.2.2. Dotknuté osoby: Osoby, ktoré si zakúpili tovar alebo služby prostredníctvom Portálu Verbum.

2.2.3 Kategórie údajov: emailová adresa, meno a priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, informácie týkajúce sa platby (číslo bankového konta).

2.2.4 Doba uchovávania: Osobné údaje budú v súlade s právnymi predpismi uchovávané na nevyhnutný čas, na ktorý budú potrebné na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie.

2.3 Marketing, ktorý zahŕňa komunikáciu o našich produktoch a službách, vrátane priamej elektronickej komunikácie emailom (najmä zasielanie noviniek a ponúk) alebo prostredníctvom online reklamy.

2.3.1 Právny základ: Na spracovanie vyžadujeme Váš súhlas. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ktoré spočívajú v priamom marketingu. V prípade elektronickej komunikácie budete mať vždy možnosť namietať (napr. prostredníctvom „unsubscribe“ hyperlinku).

2.3.2 Dotknuté osoby: osoby, ktoré prejavia záujem o marketingové správy alebo osoby, ktorých kontaktné informácie boli získané v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

2.3.4 Kategórie údajov: emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo.

2.3.4 Doba uchovávania: Minimálna doba potrebná na dosiahnutie účelu spracovania, nie však viac ako 3 roky od podania žiadosti o zrušenie doručovania informácií o našich produktoch a službách.

3. Automatizovaný systém rozhodovania, profilovanie

Nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

4. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov nie je povinnosťou a dotknutá osoba môže slobodne odmietnuť. Neposkytnutie osobných údajov by však malo za následok nemožnosť prijímať určité produkty alebo služby (napr. doručiť výtlačok publikácie, mať prístup k zamknutým textom).

5. Cookies a obdobné technológie

Súbor cookies je malý súbor, ktorý sa na počítači ukladá lokálne, keď jednotlivec navštívi Naše webové stránky. Súbory cookies nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok alebo Vám poskytovať cielenú reklamu.

V prípade ak využívaním cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je právny základ spracúvania vašich údajov nasledovný:

  • Súhlas, v prípade analytických a funkčných cookies. Na udelenie súhlasu s používaním súborov cookies sa používa aktívny súhlas, ktorý udeľujete povolením cookies prostredníctvom pop-up okna pri návšteve tejto webovej stránky.
  • Oprávnený záujem, v prípade nevyhnutných cookies. Váš súhlas nie je potrebný na spracúvanie tzv. nevyhnutných súborov cookies, keďže osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spočívajúci v zabezpečení základnej funkčnosti stránky.

V rámci Portálu Verbum používame nasledovné cookies:

Tabuľka cookies

6. Sprístupňovanie údajov a prenos do tretích krajín

Osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane okrem prípadov, (i) ak je to nevyhnutné na plnenie služieb (napr. na doručovanie publikácii alebo registráciu na podujatia); (ii) ak je sprístupnenie potrebné v rozsahu potrebnom na vykonávanie určitých funkcií (napr. spracúvanie sprostredkovateľmi, ktorí sa podieľajú na poskytovaní služieb alebo sociálnymi médiami, ako Facebook, Linkedin, Instagram, v prípade ak na internetovom portáli sú použité príslušné „plugins“); alebo (iii) ak je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia súladu s Právnymi predpismi o ochrane údajov alebo inými právnymi predpismi, ktorými sme viazaní, a v takom prípade budeme (v rozsahu povolenom zákonom) informovať Klienta.

Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). V prípade, že niektorí z dodávateľov majú sídlo mimo EHP, sú osobné údaje prenášané v súlade s GDPR. Ak je to potrebné na zabezpečenie primeraných záruk pre medzinárodné prevody, spoliehame sa na štandardné zmluvné doložky.

7. Práva dotknutých osôb

7.1 Dotknuté osoby majú nasledujúce práva (v súlade s Právnymi predpismi o ochrane údajov):

7.1.1 Právo na prístup: Dotknuté osoby majú právo požadovať kópiu svojich osobných údajov.

7.1.2 Právo na opravu: Dotknuté osoby majú právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresných informácií.

7.1.3 Právo na vymazanie: Dotknutá osoba má za určitých podmienok právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov.

7.1.4 Právo na obmedzenie spracovania: Dotknuté osoby majú právo požadovať za určitých podmienok obmedzenie spracovania svojich osobných údajov.

7.1.5 Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknuté osoby majú za určitých podmienok právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

7.1.6 Právo na prenosnosť: Dotknuté osoby majú právo za určitých podmienok požadovať prenos svojich osobných údajov inej organizácii alebo priamo im.

7.1.7 Právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne: Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, statny.dozor@pdp.gov.sk. Za účelom uplatnenia svojich práv môžu dotknuté osoby kontaktovať Kanceláriu Spoločenstva Ladislava Hanusa zodpovedného za ochranu údajov na kancelaria@slh.sk.