VERBUM

Obchodné podmienky

 1. Úvod

  Tieto Obchodné podmienky pre internetový portál verbumcasopis.sk (ďalej len „Portál Verbum“ a “Podmienky”) sa vzťahujú na používanie, prístup k Portálu Verbum a jej obsahu. Tieto Podmienky predstavujú záväznú dohodu medzi prevádzkovateľom a každým Užívateľom. Každý Užívateľ Portálu Verbum musí získaním tovaru alebo využívaním služieb prijať tieto Podmienky a dodržiavať ich vždy počas návštevy Portálu Verbum.

 2. Prevádzkovateľ

  Prevádzkovateľom Portálu Verbum je občianske združenie Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), so sídlom Pavlovova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 31 817 904, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, Registračné číslo“ VVS/1-900/90-20226 (ďalej len „Verbum“, „My“ alebo „Nás“). Portál Verbum je prevádzkovaný s cieľom informovať o tlačenom časopise Verbum a o internetovom obsahu tohto časopisu a takisto poskytovať prístup na články, publikácie a iný obsah nachádzajúci sa na Portáli Verbum (ďalej len „Služby“).

 3. Predmet Podmienok

  Prijatím týchto podmienok vzniká právne záväzná dohoda medzi Nami a osobou, ktorá prijíma Podmienky (ďalej len „Dohoda“ a „Užívateľ“). V zmysle tejto Dohody sa My zaväzujeme poskytovať Služby v rozsahu definovanom v týchto Podmienkach, Užívateľ sa zaväzuje užívať obsah Portálu Verbum iba v súlade s týmito Podmienkami a za platené služby zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v aktuálnom cenníku dostupnom na Portáli Verbum.
 4. Ceny a Platby

  1. Užívateľ je za Služby poskytované na základe tejto Dohody povinný uhradiť poplatok vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku dostupnom na Portáli Verbum. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť cenník a poplatky.
  2. Užívateľ je oprávnený pristupovať k obsahu Portálu Verbum iba po uhradený všetkých poplatkov. V prípade, ak Uživateľ neuhradí poplatky, sme oprávnení zamedziť prístup k Portálu Verbum.
 5. Práva a povinnosti

  1. Pred prístupom v obsahu Portálu Verbum si musí každý Užívateľ prečítať tieto Podmienky a výslovne potvrdiť, že si tieto Podmienky prečítal a súhlasí s nimi a následne si registráciou vytvoriť účet.
  2. Užívateľ musí zachovávať prihlasovacie údaje v tajnosti, neposkytnúť ich žiadnej tretej strane a zabezpečiť ich primeranú ochranu, aby zabránili prístupu neoprávnenej osoby k Portálu Verbum (najmä vybraním dostatočne zabezpečeného hesla).
  3. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
   1. Portál Verbum bude používať výlučne v súlade s týmito Podmienkami, právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej Únie, a prípadne v súlade s akýmikoľvek inými príslušnými zákonmi a predpismi, najmä právnymi predpismi v oblasti autorského práva;
   2. Sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bolo spôsobilé narušiť alebo poškodiť fungovanie Portálu Verbum, porušiť práva tretích osôb alebo vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré sa môžu považovať za neetické, nezákonné alebo v rozpore s dobrými mravmi;
   3. Nebude (i) vytvárať a distribuovať kópie akéhokoľvek obsahu Portálu Verbum (pokiaľ takéto zdieľanie nie je v súlade s autorským zákonom alebo v na základe súhlasu autora), (ii) pokúšať sa kopírovať, rozmnožovať, meniť, upravovať webovú stránku Portálu Verbum alebo inak negatívne pôsobiť na funkčnosť Portálu Verbum
   4. Sa nebude prihlasovať pomocou registračných údajov, ktoré nie sú jeho a nebude získavať alebo zhromažďovať registračné údaje iných užívateľov.
  4. Vyhradzujeme si právo zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo zrušiť Portál Verbum kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, pričom Užívateľa budeme o kľúčových skutočnostiach vopred informovať.
  5. Za žiadnych okolností nezodpovedáme za užívanie Portálu Verbum Užívateľom alebo za akékoľvek dôsledky tohto použitia. Ak sa domnievame, že užívanie Portálu Verbum Užívateľom je v rozpore s Podmienkami alebo príslušnými právnymi predpismi, môžeme na základe vlastného uváženia zrušiť registráciu konkrétneho Užívateľa, dočasne alebo natrvalo zablokovať prístup Užívateľa do Portálu Verbum alebo ukončiť Dohodu medzi Nami a Užívateľom.
 6. Duševné vlastníctvo a Licencia

  1. Portál Verbum, časopis Verbum ako aj články, publikácie a iný obsah nachádzajúci sa na Portáli Verbum je predmetom Nášho práva duševného vlastníctva, predovšetkým chránených autorským právom a právom o ochranných známkach, alebo práv duševného vlastníctva prispievajúcich autorov.
  2. Uzavretím Dohody udeľujeme Užívateľovi nevýlučnú, neprenosnú, neprevádzateľnú a odvolateľnú licenciu až do momentu skončenia tejto Dohody z akéhokoľvek dôvodu, aby mohol navštíviť a čítať Portál Verbum a jeho obsah (“Licencia”). Licencia je geograficky neobmedzená, limitovaná len na čas pokým má Užívateľ uhradené všetky poplatky a umožňuje použitie len v rozsahu týchto Podmienok.
 7. Trvanie Dohody

  1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, počnúc uzavretím tejto Dohody a končiac ukončením Dohody z akéhokoľvek dôvodu.
  2. Dohodu môžeme My ako aj Užívateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu a to aj s okamžitou účinnosťou. V prípade predčasného ukončenia Dohody zo strany Užívateľa, nie je Užívateľ oprávnený na vrátenie akýchkoľvek poskytnutých finančných prostriedkov avšak Užívateľovi bude umožnený prístup k Portálu Verbum až do konca predplateného obdobia, pričom Dohoda končí až koncom predplateného obdobia.
 8. Zodpovednosť

  1. Uživateľ berie na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za obsah Portálu Verbum, zverejnených článkov alebo publikácii. Názory zverejnené nemusia vždy zodpovedať názorom redakčnej rady.
  2. V prípade, ak objavíte akýkoľvek obsah, ktorý podľa vás nie je v súlade s právnymi predpismi, najmä z dôvodu nedodržiavania práv duševného vlastníctva, prosím kontaktujte nás bezodkladne na nasledovnej adrese: [kancelaria@slh.sk]
 9. Zmena Podmienok užívania

  1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť a doplniť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré už vznikli počas obdobia účinnosti predchádzajúcej verzie Podmienok.
  2. V prípade akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií týchto Podmienok budeme Užívateľa informovať emailom v dostatočnom predstihu pred účinnosť zmeny na e-mailovú adresu uvedenú v ich účte.
  3. V prípade akejkoľvek zmeny týchto Podmienok, s výnimkou akýchkoľvek úprav, ktoré iba odrážajú zmeny v platných právnych predpisoch, má Užívateľ právo odmietnuť plánované zmeny týchto Podmienok a vypovedať Dohodu bez uvedenia dôvodu v súlade s článkom 7 týchto Podmienok.
 10. Rozhodné právo a právomoc súdov

  1. Dohoda a všetky spory alebo nároky týkajúce sa Portálu Verbum sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na vyriešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z alebo v súvislosti s touto Dohodou.

 

Tieto Podmienky sú účinné od 31.8.2021.