VERBUM

Kde sa vzala synodalita cirkvi?

Teologická analýza prameňov synodálneho procesu

Pápež František pozval všetkých veriacich, aby sa zapojili do synodálneho procesu, v ktorom sa bude celá Cirkev zaoberať témou Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Tri fázy procesu – od diecéznej cez kontinentálnu až po univerzálnu – prebiehajú od októbra 2021 do októbra 2023.

Pápežovo pozvanie však vzbudilo nemalú vlnu nedorozumení. Porozumenie termínu synodalita, ktorý sa ukazuje ako kľúčový pre proces, do ktorého nás chce pápež zapojiť, vyvoláva mnohé otázky. Synoda, pojem veľmi príbuzný s termínom synodalita, označuje predsa zhromaždenie biskupov, ktorí sa zídu v Ríme a riešia otázky celocirkevného významu. V nedávnej minulosti bol tento termín dokonca synonymom termínu koncil, čo už priamo evokuje hierarchické zriadenie Cirkvi vedené pápežom.1 Ako je teda možné, že pápež František pozýva na synodálny proces každého veriaceho, od laikov až po klerikov v rímskych úradoch? Chce pápež František azda nahradiť hierarchické vedenie Cirkvi nejakým demokratickým procesom či nejakou cirkevnou obdobou parlamentu, kde by mohli o záležitostiach viery, morálky alebo cirkevného riadenia hlasovať všetci pokrstení katolíci? 

Nedorozumenia s termínom synodalita zväčša vychádzajú z nepoznania prameňov, vďaka ktorým dnes Cirkev o synodalite hovorí. Každá doba totiž prináša nové výzvy, otázky a problémy, ktoré Cirkev musí riešiť. Cirkevné dokumenty nazývajú tieto situácie znamenia čias.2 Aj keď Cirkev svoju doktrínu nemení, predsa občas prispôsobuje svoje vyjadrovanie a teológiu, ktorou tieto znamenia čias reflektuje.3

Na dočítanie tohoto článku potrebujete mať aktIvovanÝ JEDEN z TYPOV PREDPLATNÉHO Digital, Premium alebo štedré predplatné.

Časopis Verbum tvoríme pre ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné čítanie a diskusiu. Chceme totiž budovať komunitu čitateľov, ktorí budú spolu s nami tvorcami kultúry a kultúrnosti. Vyberte si, prosím, typ predplatného. Získate tak prístup k zamknutým textom a dozviete sa o našich novinkách ako prví.

  1. Synodalita v živote a v misii Cirkvi. (Bod 4, 2018). Dostupné na internete:
    https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html []
  2. Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes. (Bod 4, 1965) https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes. „Povinnosťou Cirkvi pri plnení tohto poslania je ustavične skúmať znamenia čias a vysvetľovať ich vo svetle evanjelia tak, aby vedela spôsobom primeraným každej generácii odpovedať na večné otázky človeka o zmysle terajšieho i budúceho života a o ich vzájomnom vzťahu. Cirkev musí teda poznať a chápať svet, v ktorom žije: jeho očakávania, snahy a jeho neraz dramatický charakter.“ []
  3. O interpretácii dogiem. (Bod A.I.4; B.II.2, 1989). Dostupné na internete: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1989_interpretazione-dogmi_en.html []

Martin MihálikĎalšie texty z rubriky

Tento článok sme pre vás odomkli

Ak si toho chcete prečítať viac vyberte si jedno z platených členstiev.