VERBUM

Peter Šajda

Pracuje na Katedre filozofie FF TU v Trnave a na Filozofickom ústave SAV. Venuje sa antropologickým a sociálno-politickým témam. Je autorom kníh Buberov spor s Kierkegaardom. O vzťahu náboženstva k etike a politike a Kierkegaardovská renesancia. Filozofia, náboženstvo, politika. Je členom Rehole dominikánov.

Ďalšie texty